SFTW

Over SFTW

SFTW is opgericht door CAO-partijen in de sector Tankstations en Wasbedrijven. SFTW heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, die erop zijn gericht de bedrijfstak in sociaal opzicht optimaal te laten functioneren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het geven van voorlichting over CAO/arbeidsvoorwaarden, maar ook om het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap of om het optimaliseren van de werkgelegenheid in de bedrijfstak.

 

Werkgeversbijdrage

Om deze doelstelling te kunnen bereiken stelt het bestuur van SFTW een werkgeversbijdrage vast, die verschuldigd is voor alle werkgevers, die onder de werkingssfeer van de CAO Tankstations en Wasbedrijven vallen. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom en deze bedraagt tot en met 31 december 2021 0,3%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door MnServices.

CAO partijen kunnen vervolgens een bijdrage aanvragen in de gemaakte kosten, die vallen onder de doelstellingen van het fonds. Jaarlijks leggen CAO-partijen verantwoording af over de door hen bestede gelden. Deze verklaringen worden meegenomen in de jaarrekening van SFTW. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij het secretariaat van SFTW.

 

Bestuur

Het bestuur van SFTW bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties BOVAG en BETA en van werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en LBV, tezamen ook CAO-partijen van de branche. Namens CAO-partijen zijn de volgende vertegenwoordigers benoemd in het bestuur van SFTW:

Sherisse Wongsoredjo, LBV
Albert Meeuwissen, De Unie
Albert Kuiper, FNV
Gerard van Dijk, CNV
Tim Schoenmakers,  BETA
Ewout Klok, BETA
Ed van Zuijlen, BOVAG
Laura Weijland, BOVAG